กก
DEVICELIST
กก
Equipment Using Parameter Quantity? Brand
Miling 500-600 22 King Feng
Grouding 400-500 9 Kent
Large Milling 800 2 Kent
Driller 20 or so 5 China
loath 100*50 3 China
Normal CNC 1400 1 Arcade
KF850 2 Taixin
High-speed CNC T600 2 Taixin
Normal EDM 450-1680 16 SMC
Sparkle EDM 350 3 Sodick
35P 2 Charmill
wire-cutting Normal 5 Normal
Slow wire-cutting AQ360L 2 Sodick
Injection Machine 100T 4 HaiTian
150T 1 HaiTian
160T 1 HaiTian
250T 3 HaiTian
365T 1 Kawaguchi
265T 1 Kawaguchi
400T 1 HaiTian


Home
| Capacity | Why Outsource? | Customers | Contact-Quote | Consultation